Lập trình website Python với Django Framework

Lập trình website Python với Django Framework

Tạo website hello world đơn giản với Django Framework Python không có sẵn khả năng làm web, chính vì thế, chúng ta cần phải có một số module nhất định để lập trình web với Python. Với nhu cầu ngày càng đa dạng, lập trình viên nên chuyển sang một số framework Python như Django … Đọc tiếpLập trình website Python với Django Framework

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Cài đặt môi trường lập trình Python cơ bản Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao (high-level). Python hỗ trợ các module và gói (packages), khuyến khích chương trình module hóa và tái sử dụng mã. Python là ngôn ngữ mã nguồn … Đọc tiếpHướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Thao tác với file .properties Spring framework

Thao tác với file .properties Spring framework

Cách đọc ghi file .properties Spring framework Ở bài này mình sẽ làm ví dụ về các cách đọc và ghi thông tin vào file .properties với Spring Boot. 1. File application.properties dùng để lưu cái gì? File properties trong Java được sử dụng để lưu trữ dữ liệu cấu hình dự án hoặc các … Đọc tiếpThao tác với file .properties Spring framework

Java Streams – Sự khác nhau giữa Collections và Streams

Java Streams – Sự khác nhau giữa Collections và Streams Streams là một bổ sung mới trong thư viện Collections API của Java 8. Java streams API xử lý tuần tự các element cho collection tương tự Linq trong C sharp hay câu query trong SQL. Xét ví dụ: Tính tổng lương của tất cả Employee trong query SQL. … Đọc tiếpJava Streams – Sự khác nhau giữa Collections và Streams

Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf

Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf

Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf Nếu bạn chưa biết về phương thức thanh toán qua Paypal thì chúng ta tìm hiểu chút về phương thức thanh toán qua Paypal nhé! 1. Paypal là gì? Paypal được hiểu là một cổng thanh toán trực tuyến, chuyển tiền quốc tế (dịch vụ trung gian) giúp … Đọc tiếpHướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf

Cách dùng Statement, PrepareStatement và CallableStatement trong Java

JDBC Statement trong java: Statement, PrepareStatement và CallableStatement So sánh Statement với PreparedStatement và CallableStatement trong JDBC Java Nếu bạn chưa biết JDBC là gì tham thảo bài viết này trước nhé! JDBC Statement trong java dùng để làm gì? Khi một kết nối được thiết lập, chúng ta có thể tương tác với cơ sở … Đọc tiếpCách dùng Statement, PrepareStatement và CallableStatement trong Java

Subscribe For Latest Updates

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)