Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf

Sharing now

4.5/5 - (8 bình chọn)

Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf

Nếu bạn chưa biết về phương thức thanh toán qua Paypal thì chúng ta tìm hiểu chút về phương thức thanh toán qua Paypal nhé!

paypal9

1. Paypal là gì?

Paypal được hiểu là một cổng thanh toán trực tuyếnchuyển tiền quốc tế (dịch vụ trung gian) giúp bạn thanh toán khi mua sắm trực tuyến quốc tế, hoặc nhận chi trả từ tài khoản nước ngoài về ngân hàng tại Việt Nam.
Là công cụ thay thế các phương thức giao dịch chuyển tiền truyền thống như thư/lệnh chuyển tiền, SEC, Western Union…
Paypal hoạt động trên nền thương mại điện tử thông qua internet, và thu phí khi phát sinh giao dịch chuyển – rút tiền. Với tốc độ phát triển không ngừng của thanh toán trực tuyến, ngày nay Paypal  đem lại rất nhiều lợi ích cho người sử dụng như: an toàn, nhanh chóng.

2. Có mấy loại tài khoản tại Paypal – đọc thêm

Có 2 loại tài khoản:
– Personal: Dành cho khách hàng cá nhân. Bạn bị giới hạn nhận – gửi tiền trong 1 tháng, giới hạn IP quốc gia đăng nhập. Ưu điểm của loại này là tỉ lệ giới hạn thấp.
– Business: Dành có các công ty , tổ chức hay nhóm cá nhân chuyển tiền với số lượng lớn. Đặc điểm của nó là không bị giới hạn tiền nhận, gửi. Có thể đăng nhập tài khoản từ nhiều IP mà không sợ bị giới hạn, ví dụ bạn có thể dùng IP Việt Nam để đăng nhập.
Bạn có thể tìm hiểu cách thanh toán với paypal thêm trên google.

3. Yêu cầu project Paypal payment

Sau đây là một số thứ cần có trước khi bắt tay vào lập trình thanh toán Paypal với Spring Boot và Thymeleaf engine.
Yêu cầu quan trọng:

 • Bạn đã có tài khoản Paypal. Nếu chưa có hãy tìm hiểu cách đăng kí Paypal trên mạng nhé! Trong quá trình đăng kí Paypal gặp khó khăn hãy comment bên dưới nhé!

Các công nghệ sử dụng:

 • Spring Boot
 • Thymeleaf engine
 • Paypal SDK for JAVA

Các công cụ phần mềm cần:

 • JDK 1.8 or later
 • Maven 3 or later
 • Eclipse + Plugin spring suite tool (STS)

Để làm được Project này chúng ta có 2 giai đoạn: Tạo app trên developer.paypal.com và code project spring boot thôi 😀

4. Tạo app trên developer.paypal.com

Đầu tiên chúng ta tạo app trên developer.paypal.com để lấy Client ID và Secret App
Đăng nhập vào https://developer.paypal.com/

paypal1

paypal2

Vào Dashboard, Chọn Create App

paypal2(1)

paypal3

Sau khi tạo app xong chúng ta sẽ được Client ID và Secret của app đó.

paypal4

Sau đây mình sẽ Hướng dẫn lập trình thanh toán Paypal với Spring Boot và Thymeleaf engine.

5. Tạo project Spring Boot + Thymeleaf với STS tool

Tạo project Spring Boot Starter

paypal5

Chọn như hình:

paypal6paypal7

Copy ClientIDSerectID vào File application.properties

paypal8

server.port: 8080
spring.thymeleaf.cache=false
#Paypal config
paypal.mode=sandbox
paypal.client.app=xxx-yourcode
paypal.client.secret=xxx-yourcode

Tạo các package: com.qlam.config, com.qlam.controller, com.qlam.service, com.qlam.utils
File pom.xml

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
	<groupId>com.qlam</groupId>
	<artifactId>paypalpayment</artifactId>
	<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
	<packaging>jar</packaging>
	<name>paypalpayment</name>
	<description></description>
	<parent>
		<groupId>org.springframework.boot</groupId>
		<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>
		<version>2.0.3.RELEASE</version>
		<relativePath/> <!-- lookup parent from repository -->
	</parent>
	<properties>
		<project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
		<project.reporting.outputEncoding>UTF-8</project.reporting.outputEncoding>
		<java.version>1.8</java.version>
	</properties>
	<dependencies>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-test</artifactId>
			<scope>test</scope>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>org.springframework.boot</groupId>
			<artifactId>spring-boot-starter-thymeleaf</artifactId>
		</dependency>
		<dependency>
			<groupId>com.paypal.sdk</groupId>
			<artifactId>rest-api-sdk</artifactId>
			<version>1.4.2</version>
		</dependency>
	</dependencies>
	<build>
		<plugins>
			<plugin>
				<groupId>org.springframework.boot</groupId>
				<artifactId>spring-boot-maven-plugin</artifactId>
			</plugin>
		</plugins>
	</build>
</project>

Tạo class PaypalConfig.java trong package com.qlam.config

package com.qlam.config;
import java.util.HashMap;
import java.util.Map;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Value;
import org.springframework.context.annotation.Bean;
import org.springframework.context.annotation.Configuration;
import com.paypal.base.rest.APIContext;
import com.paypal.base.rest.OAuthTokenCredential;
import com.paypal.base.rest.PayPalRESTException;
@Configuration
public class PaypalConfig {
	@Value("${paypal.client.app}")
  private String clientId;
	@Value("${paypal.client.secret}")
  private String clientSecret;
	@Value("${paypal.mode}")
  private String mode;
	@Bean
	public Map<String, String> paypalSdkConfig(){
		Map<String, String> sdkConfig = new HashMap<>();
		sdkConfig.put("mode", mode);
		return sdkConfig;
	}
	@Bean
	public OAuthTokenCredential authTokenCredential(){
		return new OAuthTokenCredential(clientId, clientSecret, paypalSdkConfig());
	}
	@Bean
	public APIContext apiContext() throws PayPalRESTException{
		APIContext apiContext = new APIContext(authTokenCredential().getAccessToken());
		apiContext.setConfigurationMap(paypalSdkConfig());
		return apiContext;
	}
}

Tạo enum PaypalPaymentIntent.java trong package com.qlam.config

package com.qlam.config;
public enum PaypalPaymentIntent {
	sale, authorize, order
}

Tạo enum PaypalPaymentMethod.java trong package com.qlam.config

package com.qlam.config;
public enum PaypalPaymentMethod {
	credit_card, paypal
}

Tạo class Utils.java trong package com.qlam.utils

package com.qlam.util;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
public class Utils {
	public static String getBaseURL(HttpServletRequest request) {
	  String scheme = request.getScheme();
	  String serverName = request.getServerName();
	  int serverPort = request.getServerPort();
	  String contextPath = request.getContextPath();
	  StringBuffer url = new StringBuffer();
	  url.append(scheme).append("://").append(serverName);
	  if ((serverPort != 80) && (serverPort != 443)) {
	    url.append(":").append(serverPort);
	  }
	  url.append(contextPath);
	  if(url.toString().endsWith("/")){
	  	url.append("/");
	  }
	  return url.toString();
	}
}

Tạo class PaypalService.java trong package com.qlam.service

package com.qlam.service;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Service;
import com.paypal.api.payments.Amount;
import com.paypal.api.payments.Payer;
import com.paypal.api.payments.Payment;
import com.paypal.api.payments.PaymentExecution;
import com.paypal.api.payments.RedirectUrls;
import com.paypal.api.payments.Transaction;
import com.paypal.base.rest.APIContext;
import com.paypal.base.rest.PayPalRESTException;
import com.qlam.config.PaypalPaymentIntent;
import com.qlam.config.PaypalPaymentMethod;
@Service
public class PaypalService {
	@Autowired
	private APIContext apiContext;
	public Payment createPayment(
			Double total,
			String currency,
			PaypalPaymentMethod method,
			PaypalPaymentIntent intent,
			String description,
			String cancelUrl,
			String successUrl) throws PayPalRESTException{
		Amount amount = new Amount();
		amount.setCurrency(currency);
		amount.setTotal(String.format("%.2f", total));
		Transaction transaction = new Transaction();
		transaction.setDescription(description);
		transaction.setAmount(amount);
		List<Transaction> transactions = new ArrayList<>();
		transactions.add(transaction);
		Payer payer = new Payer();
		payer.setPaymentMethod(method.toString());
		Payment payment = new Payment();
		payment.setIntent(intent.toString());
		payment.setPayer(payer);
		payment.setTransactions(transactions);
		RedirectUrls redirectUrls = new RedirectUrls();
		redirectUrls.setCancelUrl(cancelUrl);
		redirectUrls.setReturnUrl(successUrl);
		payment.setRedirectUrls(redirectUrls);
		apiContext.setMaskRequestId(true);
		return payment.create(apiContext);
	}
	public Payment executePayment(String paymentId, String payerId) throws PayPalRESTException{
		Payment payment = new Payment();
		payment.setId(paymentId);
		PaymentExecution paymentExecute = new PaymentExecution();
		paymentExecute.setPayerId(payerId);
		return payment.execute(apiContext, paymentExecute);
	}
}

Tạo class PaymentController.java trong package com.qlam.controller

package com.qlam.controller;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Controller;
import org.springframework.web.bind.annotation.GetMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.PostMapping;
import org.springframework.web.bind.annotation.RequestParam;
import com.paypal.api.payments.Links;
import com.paypal.api.payments.Payment;
import com.paypal.base.rest.PayPalRESTException;
import com.qlam.config.PaypalPaymentIntent;
import com.qlam.config.PaypalPaymentMethod;
import com.qlam.service.PaypalService;
import com.qlam.util.Utils;
@Controller
public class PaymentController {
	public static final String URL_PAYPAL_SUCCESS = "pay/success";
	public static final String URL_PAYPAL_CANCEL = "pay/cancel";
	private Logger log = LoggerFactory.getLogger(getClass());
	@Autowired
	private PaypalService paypalService;
	@GetMapping("/")
	public String index(){
		return "index";
	}
	@PostMapping("/pay")
	public String pay(HttpServletRequest request,@RequestParam("price") double price ){
		String cancelUrl = Utils.getBaseURL(request) + "/" + URL_PAYPAL_CANCEL;
		String successUrl = Utils.getBaseURL(request) + "/" + URL_PAYPAL_SUCCESS;
		try {
			Payment payment = paypalService.createPayment(
					price,
					"USD",
					PaypalPaymentMethod.paypal,
					PaypalPaymentIntent.sale,
					"payment description",
					cancelUrl,
					successUrl);
			for(Links links : payment.getLinks()){
				if(links.getRel().equals("approval_url")){
					return "redirect:" + links.getHref();
				}
			}
		} catch (PayPalRESTException e) {
			log.error(e.getMessage());
		}
		return "redirect:/";
	}
	@GetMapping(URL_PAYPAL_CANCEL)
	public String cancelPay(){
		return "cancel";
	}
	@GetMapping(URL_PAYPAL_SUCCESS)
	public String successPay(@RequestParam("paymentId") String paymentId, @RequestParam("PayerID") String payerId){
		try {
			Payment payment = paypalService.executePayment(paymentId, payerId);
			if(payment.getState().equals("approved")){
				return "success";
			}
		} catch (PayPalRESTException e) {
			log.error(e.getMessage());
		}
		return "redirect:/";
	}
}

Tạo các file view html với thymeleaf engine

Trong src/main/resourse/templates
Tạo file index.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Paypal Payment with Spring Boot - ShareEverythings.com</title>
</head>
<body>
<h1>Paypal Payment with Spring Boot - ShareEverythings.com</h1>
<form method="post" th:action="@{/pay}">
	<input type="text" value="5" name="price" />
	<button type="submit"> Payment with Paypal </button>
</form>
</body>
</html>

Tạo file success.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Paypal Payment with Spring Boot - ShareEverythings.com</title>
</head>
<body>
	<h1>Payment Success !</h1>
	<a href="/" >Go Home</a>
</body>
</html>

Taọ file cancel.html

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="UTF-8" />
<title>Paypal Payment with Spring Boot - ShareEverythings.com</title>
</head>
<body>
	<h1>Canceled by user</h1>
	<a href="/" >Go Home</a>
</body>
</html>

Xong Run APP lên thôi ! Chạy project với Spring Boot App nhé

paypal9

Lưu ý: chúng ta cần tài khoản ảo tức là sandbox để test project này.
Vào sandbox > account bạn sẽ thấy có 2 tài khoản dạng thế này:
xxx-facilitator@xxx : loại tài khoản doanh nghiệp
xxx-buyer@xxx : loại tài khoản cá nhân

paypal10

Bạn nên đổi password trong Profile các tài khoản trên. Ngoài ra trong mục Profile còn nhiều phần khác nữa, bạn hãy tự khám phá nhé!
Xong. Chúng ta test app nào! Bạn hãy nhập số tiền sau đó nhấn Payment With Paypal
Nó sẽ chuyển hướng sang trang đăng nhập vào paypal để thanh toán

paypal11

Lưu ý: đây là trang sandbox.paypal trang này tiền ảo nhé(tiền này không phải của bạn đâu 😀 )

paypal12

Trang xác nhận thanh toán

paypal13

Nếu bạn thanh toán thành công nó sẽ chuyển sang trang success

paypal14

Nếu bạn không muốn thanh toán thì nhấn link cancel phía dưới khung login. Nó sẽ chuyển sang trang cancel

paypal15

Video Hướng dẫn thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf chi tiết:

Tải source code

Xong, thắc mắc gì bạn hãy nhận xét phía dưới!


Sharing now

3 bình luận về “Hướng dẫn tạo thanh toán Paypal với Spring Boot + Thymeleaf”

Viết một bình luận