Cấu trúc RESTful API là gì ?

Sharing now

5/5 - (2 bình chọn)

Cấu trúc RESTful API là gì ?

RESTful Structure

Kết quả hình ảnh cho restful api
Xu hướng lập trình Single Page như hiện nay nên hầu hết response trả về json. Quy ước chung cho url thế nào để gửi request và trả về json data. Trong Restful API, endpoints tức URLs sẽ quy ước cấu trúc API và cái mà người dùng cuối truy cập data từ ứng dụng thông qua phương thức HTTP: GET, POST, PUT, DELETE. Cụ thể bên dưới.
Ví dụ:
Mình lấy ví dụ để dễ hiểu, giả sử mình có model employee. Khi bạn gửi request /employees. Server sẽ trả về danh sách employee.

Endpoint HTTP Method CRUD Method Result
employees GET READ Lấy tất cả employee
employees/:id GET READ Lấy 1 employee
employees POST CREATE Thêm 1 employee
employees/:id PUT UPDATE Cập nhật 1 employee
employees/:id DELETE DELETE Xóa 1 employee

Các bài viết lập trình web dùng Restful API:

Lập trình Spring Boot CRUD đơn giản MyEmployee

Hướng dẫn lập trình CRUD Restful API với Django Python dễ dàng. (updating)

 


Sharing now

Viết một bình luận