Cấu trúc RESTful API là gì ?
Phần mềm PC

Cấu trúc RESTful API là gì ?

Cấu trúc RESTful API là gì ?

RESTful Structure

Cấu trúc RESTful API là gì ?

Xu hướng lập trình Single Page như hiện nay nên hầu hết response trả về json. Quy ước chung cho url thế nào để gửi request và trả về json data. Trong Restful API, endpoints tức URLs sẽ quy ước cấu trúc API và cái mà người dùng cuối truy cập data từ ứng dụng thông qua phương thức HTTP: GET, POST, PUT, DELETE. Cụ thể bên dưới.

Ví dụ:

Mình lấy ví dụ để dễ hiểu, giả sử mình có model employee. Khi bạn gửi request /employees. Server sẽ trả về danh sách employee.

EndpointHTTP MethodCRUD MethodResult
employeesGETREADLấy tất cả employee
employees/:idGETREADLấy 1 employee
employeesPOSTCREATEThêm 1 employee
employees/:idPUTUPDATECập nhật 1 employee
employees/:idDELETEDELETEXóa 1 employee

Các bài viết lập trình web dùng Restful API:

Lập trình Spring Boot CRUD đơn giản MyEmployee

Hướng dẫn lập trình CRUD Restful API với Django Python dễ dàng. (updating)

 

AboutQLâm Xmaster

Share Everything !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Nhận bài viết mới nhất qua email của bạn

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)