Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Hướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Cài đặt môi trường lập trình Python cơ bản Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch (interpreted), hướng đối tượng (object-oriented), và là một ngôn ngữ bậc cao (high-level). Python hỗ trợ các module và gói (packages), khuyến khích chương trình module hóa và tái sử dụng mã. Python là ngôn ngữ mã nguồn … Đọc tiếpHướng dẫn cài đặt môi trường lập trình Python

Subscribe For Latest Updates

Get notified when we publish new articles for free! (Fill in email and Confirm verification link)